مرکز رایانه و فناوری اطلاعات

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   سید امیرحسین   نیکوکار نوش آبادی   031-55913367   ah_nikookar@yahoo.com   ساختمان پروفسور ارشدی - طبقه پایین - مرکز رایانه و فناوری اطلاعات - اتاق شماره 1   کارشناس وب سایت و آموزش 
 2   مهدی   خیرخواه   031-55913368   mahdi.kheirkhah@yahoo.com   ساختمان پروفسور ارشدی - طبقه پایین - مرکز رایانه و فناوری اطلاعات - اتاق شماره 1   کارشناس وب سایت و آموزش 
 3   محمدرضا   آدینه   031-55913369   tbebest@yahoo.com   ساختمان پروفسور ارشدی - طبقه پایین - مرکز رایانه و فناوری اطلاعات - اتاق شماره 1   کارشناس وب سایت و آموزش 
 4   ابوالفضل   خدمتی   031-55913363   akhedmati@gmail.com   ساختمان پروفسور ارشدی - طبقه پایین - مرکز رایانه و فناوری اطلاعات - اتاق شماره 2   کارشناس مسئول وب سایت و آموزش 
 5   محمد   آقابابایی   031-55912334      بازنشسته   کارشناس وب سایت و آموزش 
 6   حسین   خداشناس   031-55913358      ساختمان پروفسور ارشدی - طبقه پایین - مرکز رایانه و فناوری اطلاعات - اتاق شماره 3   کارشناس مسئول سخت افزار 
 7   محمد   ناظمی   031-55913359   mohammad_magichand@yahoo.com   ساختمان پروفسور ارشدی - طبقه پایین - مرکز رایانه و فناوری اطلاعات - اتاق شماره 3   کارشناس سخت افزار 
 8   ولی الله   حاج شیخیان   031-55912586   fadak111@kashanu.ac.ir   بازنشسته   مسئول دفتر 
 9   علی   طهماسبی نوش آبادی   031-55913366   tahmasebi83@yahoo.com   ساختمان پروفسور ارشدی - طبقه پایین - مرکز رایانه و فناوری اطلاعات - اتاق شماره 1   کارشناس وب سایت و آموزش 
 10   ابوالفضل   حلوائی نیاسر   031-55912998   halvaei@kashanu.ac.ir   ساختمان پروفسور ارشدی - طبقه همکف   مدیر مرکز رایانه و فناوری اطلاعات 
 11   رضا   حمصی   031-55912999      دانشکده علوم پایه - مرکز رایانه و فناوری اطلاعات   کارشناس شبکه 
 12   محسن   بوجار آرانی   031-55913364   bojari@gmail.com   ساختمان پروفسور ارشدی - طبقه پایین - مرکز رایانه و فناوری اطلاعات - اتاق شماره 2   کارشناس مسئول نرم افزار 
 13   سید مهدی   مصطفوی الحسینی   031-55912257   smma29@yahoo.com   ساختمان مرکزی - طبقه همکف   کارشناس نرم افزار